Реалії сьогодення вимагають імплементації такої моделі закладів вищої освіти, яка сприятиме подоланню академічної недоброчесності з-поміж усіх учасників освітнього процесу. В умовах сучасного освітнього середовища і для студентів, і для науково-педагогічних працівників відкрито можливість вільного доступу до якісного навчання з використанням усіх необхідних ресурсів та онлайн-платформ. Зокрема,  у той же час вони повинні нести відповідальність за академічні чи наукові результати власної роботи. Нечесна академічна поведінка перешкоджає продукуванню таких важливих навичок, як читання, письмо, дослідження. Аналіз, синтез, узагальнення опрацьованого матеріалу перетворюється на симуляцію. У цьому аспекті важливим є не лише розуміння сутності основних видів порушень академічної доброчесності, передбачених Законом України «Про освіту» (ст. 42),  а й впровадження технологічних рішень на рівні університету, які слугують інструментами протидії порушенням академічної доброчесності, а саме: використання онлайн-ресурсів для пошуку і виявлення академічного плагіату в наукових роботах, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників та курсових/дипломних роботах (проєктах) здобувачів вищої освіти; забезпечення доступності академічних текстів студентів і викладачів шляхом їх викладення в репозитарії на вебсайті університету.

Для уникнення помилок в процесі утвердження політики і стандартів дотримання академічної доброчесності, Міністерство освіти і науки України розробило Аналітичну записку «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» (наказ МОН від 20.05.2020 р. №9-263) для викладачів, наукових працівників, голів і секретарів спеціалізованих вчених рад, членів редколегій наукових фахових видань. У документі акцентовано увагу на процедурі виявлення академічного плагіату за допомогою онлайн-платформ; особливостях встановлення фактів наявності академічного плагіату в наукових, навчально-методичних та інших роботах викладачів і студентів; питанні, пов’язаному із виданням довідок, сертифікатів та інших підтверджень відсутності ознак академічного плагіату в академічних текстах здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників; проблемі ідентифікації самоплагіату, фабрикації, фальсифікації тощо.

Із Аналітичною запискою можна ознайомитися на вебсайті університету (сторінка «Академічна доброчесність») за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1JBmmTE2_fVd-rv8wOudfL1e7DBKGZR2j/view

Уникнення окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності