З 04 до 15 січня 2021 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на І семестр 2020-2021 н.р. навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводив опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування («Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка», «Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка». Запропоновані питання мали репрезентативний характер і передбачали з’ясування обізнаності респондентів із академічною доброчесністю, формами її порушень, заходами, які передбачені для викладачів і студентів у разі вчинення неетичних практик в університеті, а також подання пропозицій задля підвищення рівня академічної доброчесності та академічної культури в освітньому і науковому середовищі вишу. Кількість охочих, які взяли участь в опитуванні, становить 874 особи (683 здобувачі вищої освіти та 191 науково-педагогічний працівник). Результати засвідчили, що 71,7% здобувачів вищої освіти і 95,3% науково-педагогічних працівників відоме поняття академічної доброчесності.

70% опитаних здобувачів вищої освіти наголосили на тому, що науково-педагогічні працівники К-ПНУ інформують їх про процедуру дотримання академічної доброчесності під час навчання у виші, а 75,9% науково-педагогічних працівників зазначили, що знайомі із документами, які регулюють політику дотримання академічної доброчесності в університеті.

Актуальним є питання про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс «Unichek») для виявлення академічного плагіату в курсових/дипломних роботах (проєктах) здобувачів вищої освіти і наукових, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників. 85,3% здобувачів вищої освіти і 64,3% науково-педагогічних працівників ознайомлені з процедурою перевірки зазначених видів праць.

Більшій частині респондентів серед здобувачів вищої освіти (56,5%) та науково-педагогічних працівників (70,7%) відомо про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для них в університеті. 

Варто закцентувати увагу на питанні про доцільність проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж учасників освітнього процесу, адже вказані відповіді опитуваних (63,7% здобувачів вищої освіти і 74,3% науково-педагогічних працівників) засвідчують, що такі заходи є доречними.

Серед пропозицій здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня академічної доброчесності виокремимо такі: проводити систематичну інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу, посилити контроль за дотриманням академічної доброчесності студентами і викладачами, об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів вищої освіти, уникати конфлікту інтересів між викладачами і студентами, пропонувати здобувачам вищої освіти виконання цікавих творчих завдань, кейсів із метою стимулювання щодо виконання таких видів завдань самостійно (без вчинення плагіату) тощо. Відповіді науково-педагогічних працівників були спрямовані на більш широке ознайомлення із питанням академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу, добросовісне виконання викладачами своїх обов’язків з максимальною повагою до студентів, систематичний моніторинг якості освітньої і наукової діяльності в університеті, підвищення рівня особистої відповідальності та ін.

Крім того, результати опитування (зокрема, пофакультетно, відповідно до кожної освітньої програми) було заслухано на засіданні комісії з питань академічної доброчесності (протокол №7 від 27 січня 2021 р.), вченої ради університету 28 січня 2021 р. і ухвалено рішення про їхнє подальше обговорення на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів. Представлена інформація обов’язково буде врахована під час визначення пріоритетних завдань для підвищення академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу в наступному навчальному семестрі.

Із результатами опитування можна ознайомитись у рубриці «Опитування»).

Результати опитування щодо дотримання академічної доброчесності в університеті