Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. Такий підхід вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання, утвердження принципів чесності, справедливості, відповідальності, етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності.

Створення дієвих механізмів дотримання академічної доброчесності, запобігання випадків академічного плагіату в закладах вищої освіти сприятиме формуванню академічної культури нової якості з-поміж науково-педагогічних працівників здобувачів вищої освіти та співробітників університету.

На виконання норм законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», з метою вдосконалення якості освітнього процесу в університеті, а також з огляду на досвід провідних вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти та рекомендацій щодо впровадження кодексів честі в українських закладах вищої освіти в межах Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка було затверджено Кодекс академічної доброчесності (засідання вченої ради 31 жовтня 2019 року (протокол №10). Над розробленням документа працювали провідні науково-педагогічні працівники вишу (перший проректор, кандидат історичних наук, доцент В. Дубінський, помічник ректора, кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Гнатюк, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор І. Конет, завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук, професор А. Філінюк, завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор О. Кеба, завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор Л. Марчук, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор С. Миронова), компетентні фахівці (керівник відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти Л. Горчак, керівник юридичного сектору В. Мельник, методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук, З. Шевчук), кращі здобувачі вищої освіти (спікер студентського сенату М. Турніцька, студентка 2 курсу освітнього ступеня «магістр» історичного факультету Ю. Штефанко).

Кодекс визначає загальноприйняті моральні принципи, правила поведінки та корпоративної культури всіх учасників освітнього процесу в університеті під час навчання, викладання, провадження методичної, наукової, творчої, організаційно-виховної й інших видів діяльності, а також регламентує процедуру розгляду порушень академічної доброчесності та встановлює види відповідальності за їхнє вчинення відповідно до чинного законодавства.

З-поміж основних завдань Кодексу академічної доброчесності: створення оптимального академічного середовища, що сприяє навчанню і роботі, обміну знаннями, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвиткові учасників освітнього процесу в університеті, підтриманню особливої культури демократичних взаємовідносин; підвищення іміджу та ділової репутації Університету, забезпечення його прозорості та відкритості.

Суб’єктами академічної доброчесності є: наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в університеті, фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах, інші працівники закладу вищої освіти.

Дотримання норм Кодексу академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу слугуватиме запорукою освітнього та наукового поступу вишу й забезпечення якості освітньої діяльності, дієвим інструментом для культивування принципів чесності, взаємної довіри, справедливості, партнерства, компетентності і професіоналізму в академічній спільноті.

Кодекс академічної доброчесності – дієвий інструмент забезпечення якості діяльності університету